AKTUALITY

 

 

Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti „NIS2“

a návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti. 

NÚKIB

 

 

ZMĚNA NÁZVU ULICE SÍDLA ČAT

Od 1. 10. 2023 se mění název ulice Koněvova na Hartigova. 

 

 

Mezinárodní veletrh AMPER 2024

Ve dnech 19. až 21. března 2024 se bude konat na brněnském Výstavišti.

ČAT bude jeho odborným partnerem.

 
 

 

 

členové

 
Image
 
Image
 
Image
 
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

 

Akce

13.3.2024

Hartigova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 15 hod.

   
 

14.2.2024

Hartigova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 15 hod.

   
 

17.1.2024

Hartigova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 15 hod.

   
 

13.12.2023

Hartigova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 14 hod.

   
 

15.11.2023

Hartigova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 15 hod.

   
 

archiv

Dokumenty ke stažení


Stanovy

Základní dokument asociace, který určuje její poslání, členství, práva a povinnosti členů, orgány a způsob hospodaření ČAT. Stanovy

Stanovy

Organizační řád

Účelem tohoto řádu je podrobně stanovit organizační uspořádání ČAT, působnost jejích jednotlivých orgánů, odpovědnosti a pravomoci funkcí v návaznosti na schválené Stanovy. Organizační řád

Organizační řád

Volební řád

Volební řád upravuje způsob voleb do orgánů ČAT, tj. prezidia a kontrolní komise. Volební řád

Volební řád

Směrnice

Systém směrnic poskytuje závazný metodický návod k vzniku účetních záznamů, vede ke správnosti, úplnosti, průkaznosti, srozumitelnosti a přehlednosti účetních dokladů, inventarizace a hospodaření ČAT. Směrnice

Směrnice

Přihláška a příspěvky

Formulář právnické nebo fyzické osoby za člena ČAT. Výše ročních členských příspěvků, jejichž případné změny pro další období schvaluje Valná hromada ČAT. Přihláška Příspěvky

Přihláška a příspěvky

Řídící orgány

 

 

Prezidium:

 
Ing. Pavel Janoušek prezident
 
Ing. Svatopluk Fröhlich viceprezident
Ing. Stanislav Valko viceprezident
 
Ing. Vladimír Brož  
Ing. Jiří Hacaperka
Mgr. Jana Hays  
Ing. Petr Kokeš  
Vladimír Kubišta  
Ing. Jan Murtinger †  
   
Kontrolní komise:
 
Ing. Vít Jech předseda
 
Ing. Vladimír Procházka  
Ing. Přemysl Zlobický  
   
Sekretariát:
 
Jarmila Viplerová výkonná ředitelka
   

 

o nás

 
 

 

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. (používaná zkratka: ČAT) sdružuje své členy, právnické, fyzické osoby a školy, k zajišťování společných cílů, blíže specifikovaných v Základních informacích o asociaci. Historie jejího vzniku se datuje od 11. září 1996, kdy byla registrována Ministerstvem vnitra ČR čj. II/s-OS/1-30641/96-R pod původním názvem "Česká společnost pro datovou komunikaci a informační systémy".

I. Základní informace
ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. je právnickou osobou, IČ: 65401859. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění je zapsaným spolkem ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 7694 u Městského soudu v Praze ze dne 1.1.2014.

Cíle ČAT:

 • Propagace a všestranná podpora rozvoje optimálního využívání telekomunikační techniky včetně vytváření k tomu potřebných podmínek.
 • Navazování a rozvíjení spolupráce s organizacemi, státními orgány a osobami, které se podílejí na vývoji informační, komunikační a bezpečnostní techniky.
 • Hájení zájmů rozvoje telekomunikací v legislativní oblasti a spolupůsobením při tvorbě zákonů, předpisů a norem, které se týkají oblasti telekomunikací.
 • Prezentace aktuálních informací o rozvoji telekomunikací v České republice na internetu pro odbornou a uživatelskou veřejnost.

ČAT se řídí svými Stanovami, Organizačním a Volebním řádem a Směrnicemi. Jejím nejvyšším orgánem je Valná hromada, která volí prezidium (statutární orgán) a kontrolní komisi. Prezidium volí ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty, prezident jedná jménem ČAT a podepisuje se za ni. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise. K zajišťování organizačních, administrativních a účetních prací jmenuje prezident výkonného ředitele, jenž je v čele sekretariátu a je podřízen prezidentovi. K plnění významných úkolů vyplývajících z okamžité potřeby ČAT může dle Stanov prezidium zřizovat odborné sekce a odborné komise.

Ochrana osobních údajů je zajišťována od 25.5.2018 v souladu s nařízením GDPR.

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. je členem Hospodářské komory České republiky, každý její člen je prostřednictvím ČAT členem HK ČR. ČAT se může stát členem dalších orgánů a odborných společností.


II. Vize

Jsme asociací, která kvalitou svých služeb přináší konkurenční výhody svým členům a usiluje o zařazení mezi špičkové evropské a globální struktury v oblasti telekomunikací a informačních technologií.


III. Poslání

Přinášíme služby svým členům poskytováním informací, organizováním seminářů a školících cyklů a tím vytváříme podmínky pro získávání konkurenčních výhod pro své členy. Svými službami prostřednictvím odborných sekcí a poradenských center usilujeme o harmonizaci legislativy využíváním nejnovějších poznatků vědy a techniky a současně vytváříme podmínky pro solidní, profesionální a přátelské vztahy mezi členy. Zaměřujeme se na rozšiřování mezinárodní spolupráce a zabezpečujeme přístup do institucí Evropské komise. Ze stanov ČAT vyplývá zejména:
 • Podporovat rozvoj telekomunikačních a informačních technologií a jejich využití, včetně souvisejících oborů.
 • Spolupracovat s organizacemi, které mají vztah k těmto oborům.
 • Sledovat světové trendy i rozvoj oboru v České republice, přenášet informace na své členy, organizovat odborná školení, semináře a konference.
 • Hájit rozvoj telekomunikací v České republice a profesní zájmy svých členů a rozvoj oboru v jednání se státními orgány (parlamentem, ministerstvy, ústředními orgány), s úřady, odbornými institucemi apod.
 • Organizovat a provádět přednáškovou, školící, vydavatelskou a propagační činnost, pořádat tématické zájezdy, spolupracovat při pořádání výstav, veletrhů apod.
 • Poskytovat poradenské a konzultační služby státním orgánům, právnickým i fyzickým osobám při jejich rozhodování v oblasti telekomunikační techniky včetně spolupráce při přípravě, organizaci a vyhodnocování výběrových řízení.
 • Spolupracovat s akreditovanými odbornými komorami a orgány v oblasti autorizace odborných pracovníků telekomunikační a informační technologie.

 

kontakty

 

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s.
(Czech Association of Telecommunications)
Hartigova 65 (změna názvu ulice Koněvova od 1. 10. 2023)
130 00 Praha 3

tel: +420 222 111 210
www.catel.cz
info@catel.cz

IČ: 65401859
Spolkový rejstřík, spis. zn. L 7694, Městský soud v Praze ze dne 1.1.2014
Bankovní účet: Fio banka 2700749126/2010
ČAT není od 8. 12. 2021 plátcem DPH

Kontaktní osoby (Contact persons):

Prezident (President):
Ing. Pavel Janoušek

Viceprezident (Vice-President):
Ing. Svatopluk Fröhlich

Viceprezident (Vice-President):
Ing. Stanislav Valko

Sekretariát (Bureau):
Jarmila Viplerová - výkonná ředitelka (Executive Director)
tel. +420 222 111 210
info@catel.cz