AKTUALITY

 

 

Valná hromada ČAT 2021

Valná hromada ČAT se konala dne 24. června 2021.

V kapitole Archiv je ke stažení Usnesení VH ČAT. 

 

 

 

 

VELETRHY "AMPER" a "FOR INDUSTRY"

byly v r. 2020 a v r. 2021 ZRUŠENY.

 
 

 

 

členové

 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

 

Akce

8.12.2021

Koněvova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 15 hod.

   
 

10.11.2021

Koněvova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 15 hod.

   
 

9.11.2021

Setkání s významnými osobnostmi -
Michal Manhart a Ing. Jiří Kliner, Broadband Competence Office při MPO

videokonference

od 15 hod.

   
 

13.10.2021

Koněvova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 15 hod.

   
 

14.9.2021

Koněvova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 15 hod.

   
 

archiv

Dokumenty ke stažení


Stanovy

Základní dokument asociace, který určuje její poslání, členství, práva a povinnosti členů, orgány a způsob hospodaření ČAT. Stanovy

Stanovy

Organizační řád

Účelem tohoto řádu je podrobně stanovit organizační uspořádání ČAT, působnost jejích jednotlivých orgánů, odpovědnosti a pravomoci funkcí v návaznosti na schválené Stanovy. Organizační řád

Organizační řád

Volební řád

Volební řád upravuje způsob voleb do orgánů ČAT, tj. prezidia a kontrolní komise. Volební řád

Volební řád

Směrnice

Systém směrnic poskytuje závazný metodický návod k vzniku účetních záznamů, vede ke správnosti, úplnosti, průkaznosti, srozumitelnosti a přehlednosti účetních dokladů, inventarizace a hospodaření ČAT. Směrnice

Směrnice

Přihláška a příspěvky

Formulář právnické nebo fyzické osoby za člena ČAT. Výše ročních členských příspěvků, jejichž případné změny pro další období schvaluje Valná hromada ČAT. Přihláška Příspěvky

Přihláška a příspěvky

Řídící orgány

 

 

Prezidium:

 
Ing. Pavel Janoušek prezident
Ing. Svatopluk Fröhlich viceprezident
Ing. Stanislav Valko viceprezident
 
Ing. Vladimír Brož  
Ing. Jiří Hacaperka
Mgr. Jana Hays  
Ing. Petr Kokeš  
Vladimír Kubišta  
Ing. Jan Murtinger  
   
Kontrolní komise:
 
Ing. Vít Jech předseda
 
Ing. Vladimír Procházka  
Ing. Přemysl Zlobický  
   
Sekretariát:
 
Jarmila Viplerová výkonná ředitelka
   

 

o nás

 
 

 

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. (používaná zkratka: ČAT) sdružuje své členy, právnické, fyzické osoby a školy, k zajišťování společných cílů, blíže specifikovaných v Základních informacích o asociaci. Historie jejího vzniku se datuje od 11. září 1996, kdy byla registrována Ministerstvem vnitra ČR čj. II/s-OS/1-30641/96-R pod původním názvem "Česká společnost pro datovou komunikaci a informační systémy".

I. Základní informace
ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. je právnickou osobou, IČ: 65401859. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění je zapsaným spolkem ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 7694 u Městského soudu v Praze ze dne 1.1.2014.

Cíle ČAT:

 • Propagace a všestranná podpora rozvoje optimálního využívání telekomunikační techniky včetně vytváření k tomu potřebných podmínek.
 • Navazování a rozvíjení spolupráce s organizacemi, státními orgány a osobami, které se podílejí na vývoji informační, komunikační a bezpečnostní techniky.
 • Hájení zájmů rozvoje telekomunikací v legislativní oblasti a spolupůsobením při tvorbě zákonů, předpisů a norem, které se týkají oblasti telekomunikací.
 • Prezentace aktuálních informací o rozvoji telekomunikací v České republice na internetu pro odbornou a uživatelskou veřejnost.

ČAT se řídí svými Stanovami, Organizačním a Volebním řádem a Směrnicemi. Jejím nejvyšším orgánem je Valná hromada, která volí prezidium (statutární orgán) a kontrolní komisi. Prezidium volí ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty, prezident jedná jménem ČAT a podepisuje se za ni. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise. K zajišťování organizačních, administrativních a účetních prací jmenuje prezident výkonného ředitele, jenž je v čele sekretariátu a je podřízen prezidentovi. K plnění významných úkolů vyplývajících z okamžité potřeby ČAT může dle Stanov prezidium zřizovat odborné sekce a odborné komise.

Ochrana osobních údajů je zajišťována od 25.5.2018 v souladu s nařízením GDPR.

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. je členem Hospodářské komory České republiky, každý její člen je prostřednictvím ČAT členem HK ČR. ČAT se může stát členem dalších orgánů a odborných společností.


II. Vize

Jsme asociací, která kvalitou svých služeb přináší konkurenční výhody svým členům a usiluje o zařazení mezi špičkové evropské a globální struktury v oblasti telekomunikací a informačních technologií.


III. Poslání

Přinášíme služby svým členům poskytováním informací, organizováním seminářů a školících cyklů a tím vytváříme podmínky pro získávání konkurenčních výhod pro své členy. Svými službami prostřednictvím odborných sekcí a poradenských center usilujeme o harmonizaci legislativy využíváním nejnovějších poznatků vědy a techniky a současně vytváříme podmínky pro solidní, profesionální a přátelské vztahy mezi členy. Zaměřujeme se na rozšiřování mezinárodní spolupráce a zabezpečujeme přístup do institucí Evropské komise. Ze stanov ČAT vyplývá zejména:
 • Podporovat rozvoj telekomunikačních a informačních technologií a jejich využití, včetně souvisejících oborů.
 • Spolupracovat s organizacemi, které mají vztah k těmto oborům.
 • Sledovat světové trendy i rozvoj oboru v České republice, přenášet informace na své členy, organizovat odborná školení, semináře a konference.
 • Hájit rozvoj telekomunikací v České republice a profesní zájmy svých členů a rozvoj oboru v jednání se státními orgány (parlamentem, ministerstvy, ústředními orgány), s úřady, odbornými institucemi apod.
 • Organizovat a provádět přednáškovou, školící, vydavatelskou a propagační činnost, pořádat tématické zájezdy, spolupracovat při pořádání výstav, veletrhů apod.
 • Poskytovat poradenské a konzultační služby státním orgánům, právnickým i fyzickým osobám při jejich rozhodování v oblasti telekomunikační techniky včetně spolupráce při přípravě, organizaci a vyhodnocování výběrových řízení.
 • Spolupracovat s akreditovanými odbornými komorami a orgány v oblasti autorizace odborných pracovníků telekomunikační a informační technologie.

 

kontakty

 

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s.
(Czech Association of Telecommunications)
Koněvova 65
130 00 Praha 3

tel: +420 222 111 210
www.catel.cz
info@catel.cz

IČ: 65401859, DIČ: CZ65401859
Spolkový rejstřík, spis. zn. L 7694, Městský soud v Praze ze dne 1.1.2014
Bankovní účet: Fio banka 2700749126/2010

Kontaktní osoby (Contact persons):

Prezident (President):
Ing. Pavel Janoušek
tel. +420 222 742 350
pjanousek(z)volny.cz

Viceprezident (Vice-President):
Ing. Svatopluk Fröhlich
tel. +420 603 422 551
svatopluk.frohlich(z)scom.cz

Viceprezident (Vice-President):
Ing. Stanislav Valko
tel. +420 602 246 656
stanislav.valko(z)atstelcom.cz

Sekretariát (Bureau):
Jarmila Viplerová - výkonná ředitelka (Executive Director)
tel. +420 222 111 210
info@catel.cz

Oborové informační místo Elektronické komunikace:
(Information Center for The Branch of Electronic Communications)
Jarmila Viplerová
tel. +420 222 111 210
info@catel.cz