AKTUALITY

 

 

informace návštěvníkům našeho webu

Vážení návštěvníci, vítáme vás na našich nových webových stránkách. Najdete zde informace o naší asociaci a jejích členech, aktuality z  oboru informačních a komunikačních technologií. Uvítáme vaše názory a náměty.

 

studijní zaměření kybernetická bezpečnost

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, člen naši asociace, otvírá od 1. 9. 2017 možnost studia nového zaměření v rámci oboru Informační technologie. Studium je...  více

Balíček na podporu služeb v EU

Evropská komise zveřejnila 10. ledna 2017 balíček opatření, jejichž cílem je usnadnit firmám a příslušníkům svobodných povolání poskytování služeb spotřebitelům v EU. Balíček obsahuje...  více

 

 

Mezinárodní veletrh amper 2017

Těšíme se na setkání s vámi ve dnech 21. - 24. 3. 2017 v Brně, kde se bude konat již 25. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2017. I letos je ČAT odborným partnerem organizátora veletrhu Terinvest.  více

 

INTV - náš člen vystavovatelem na AMPER 2017

INTV, spol. s r.o., společnost poskytující služby připojení k internetu se 100% pokrytím ČR (EU) je vystavovatelem svých technologií na letošním veletrhu AMPER v Brně. Připojení je nezávislé na...  více

 

Mezinárodní veletrh for energo 2017

V Praze se bude ve dnech 9. až 12. 5. 2017 konat na Výstavišti v Letňanech mezinárodní veletrh FOR ENERGO Smart, jehož je každoročně ČAT odborným partnerem.  více

členové

 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

 

Akce

 

11.4.2017

Koněvova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 15 hod.

   
 

14.3.2017

Koněvova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 15 hod.

   
 

14.2.2017

Koněvova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 15 hod.

   
 

17.1.2017

Koněvova 65, Praha 3

Schůze prezidia ČAT

Sekretariát ČAT od 15 hod.

   
 

archiv


Dokumenty ke stažení


Stanovy

Základní dokument asociace, který určuje její poslání, členství, práva a povinnosti členů, orgány a způsob hospodaření ČAT. Stanovy

Stanovy

Organizační řád

Účelem tohoto řádu je podrobně stanovit organizační uspořádání ČAT, působnost jejích jednotlivých orgánů, odpovědnosti a pravomoci funkcí v návaznosti na schválené Stanovy. Organizační řád

Organizační řád

Volební řád

Volební řád upravuje způsob voleb do orgánů ČAT, tj. prezidia a kontrolní komise. Volební řád

Volební řád

Směrnice

Systém směrnic poskytuje závazný metodický návod k vzniku účetních záznamů, vede ke správnosti, úplnosti, průkaznosti, srozumitelnosti a přehlednosti účetních dokladů, inventarizace a hospodaření ČAT. Směrnice

Směrnice

Přihláška a příspěvky

Formulář právnické nebo fyzické osoby za člena ČAT. Výše ročních členských příspěvků, jejichž případné změny pro další období schvaluje Valná hromada ČAT. Přihláška Příspěvky

Přihláška a příspěvky

Autorizace firem

Image

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. na základě Osvědčení uděleného Hospodářskou komorou České republiky ověřuje oprávnění firem získat Osvědčení o autorizaci v oboru Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení a toto Osvědčení jim vystavuje. Obor Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení je zařazen do skupiny 205: „Elektrické stroje a přístroje“ jako vázaná živnost v Příloze 2 Zákona č. 455/1991 Sb. ČR, o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů – Živnostenský zákon. Osvědčení je vydáváno Hospodářskou komorou ČR naší asociaci v návazných tříletých cyklech od roku 2006. Poslední vydané Osvědčení je platné do 5. dubna 2018. K bližšímu seznámení s podmínkami Autorizace udělované naší asociací firmám lze stáhnout následující dokument.

Autorizace firem

Řídící orgány

 
Prezidium:
 
Ing. Pavel Janoušek prezident
Ing. Jiří Hacaperka viceprezident
Ing. Jiří Kliner viceprezident
 
Ing. Vladimír Brož  
Mgr. Jana Hays  
Ing. Vít Jech  
Vladimír Kubišta  
Ing. Jan Murtinger  
Ing. Stanislav Valko  
   
Kontrolní komise:
 
Ing. Svatopluk Fröhlich předseda                                                                            
 
Ing. Adolf Klein  
Dušan Zlobický  
   
Sekretariát:
 
Jarmila Viplerová výkonná ředitelka
   
Autorizační rada:
 
Ing. Jiří Kliner předseda autorizační rady
Ing. Vladimír Brož
Ing. Jan Murtinger

 

o nás

 
ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. (používaná zkratka: ČAT) sdružuje své členy, právnické, fyzické osoby a školy, k zajišťování společných cílů, blíže specifikovaných v Základních informacích o asociaci. Historie jejího vzniku se datuje od 11. září 1996, kdy byla registrována Ministerstvem vnitra ČR čj. II/s-OS/1-30641/96-R pod původním názvem "Česká společnost pro datovou komunikaci a informační systémy".

 

I. Základní informace
ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. je právnickou osobou, IČ: 65401859. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění je zapsaným spolkem ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 7694 u Městského soudu v Praze ze dne 1.1.2014.

Cíle ČAT:

 • Propagace a všestranná podpora rozvoje optimálního využívání telekomunikační techniky včetně vytváření k tomu potřebných podmínek.
 • Navazování a rozvíjení spolupráce s organizacemi, státními orgány a osobami, které se podílejí na vývoji informační, komunikační a bezpečnostní techniky.
 • Hájení zájmů rozvoje telekomunikací v legislativní oblasti a spolupůsobením při tvorbě zákonů, předpisů a norem, které se týkají oblasti telekomunikací.
 • Prezentace aktuálních informací o rozvoji telekomunikací v České republice na internetu pro odbornou a uživatelskou veřejnost.

ČAT se řídí svými Stanovami, Organizačním a Volebním řádem a Směrnicemi. Jejím nejvyšším orgánem je Valná hromada, která volí prezidium (statutární orgán) a kontrolní komisi. Prezidium volí ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty, prezident jedná jménem ČAT a podepisuje se za ni. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise. K zajišťování organizačních, administrativních a účetních prací jmenuje prezident výkonného ředitele, jenž je v čele sekretariátu a je podřízen prezidentovi. K plnění významných úkolů vyplývajících z okamžité potřeby ČAT může dle Stanov prezidium zřizovat odborné sekce a odborné komise.

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. je členem Hospodářské komory České republiky, každý její člen je prostřednictvím ČAT členem HK ČR. ČAT se může stát členem dalších orgánů a odborných společností.


II. Vize

Jsme asociací, která kvalitou svých služeb přináší konkurenční výhody svým členům a usiluje o zařazení mezi špičkové evropské a globální struktury v oblasti telekomunikací a informačních technologií.


III. Poslání
Přinášíme služby svým členům poskytováním informací, organizováním seminářů a školících cyklů a tím vytváříme podmínky pro získávání konkurenčních výhod pro své členy. Svými službami prostřednictvím odborných sekcí a poradenských center usilujeme o harmonizaci legislativy využíváním nejnovějších poznatků vědy a techniky a současně vytváříme podmínky pro solidní, profesionální a přátelské vztahy mezi členy. Zaměřujeme se na rozšiřování mezinárodní spolupráce a zabezpečujeme přístup do institucí Evropské komise. Ze stanov ČAT vyplývá zejména:
 • Podporovat rozvoj telekomunikačních a informačních technologií a jejich využití, včetně souvisejících oborů.
 • Spolupracovat s organizacemi, které mají vztah k těmto oborům.
 • Sledovat světové trendy i rozvoj oboru v České republice, přenášet informace na své členy, organizovat odborná školení, semináře a konference.
 • Hájit rozvoj telekomunikací v České republice a profesní zájmy svých členů a rozvoj oboru v jednání se státními orgány (parlamentem, ministerstvy, ústředními orgány), s úřady, odbornými institucemi apod.
 • Organizovat a provádět přednáškovou, školící, vydavatelskou a propagační činnost, pořádat tématické zájezdy, spolupracovat při pořádání výstav, veletrhů apod.
 • Poskytovat poradenské a konzultační služby státním orgánům, právnickým i fyzickým osobám při jejich rozhodování v oblasti telekomunikační techniky včetně spolupráce při přípravě, organizaci a vyhodnocování výběrových řízení.
 • Spolupracovat s akreditovanými odbornými komorami a orgány v oblasti autorizace odborných pracovníků telekomunikační a informační technologie.

 

kontakty

 

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s.
(Czech Association of Telecommunications)
Koněvova 65
130 00 Praha 3

tel: +420 222 111 210
www.catel.cz
info@catel.cz

IČ: 65401859, DIČ: CZ65401859
Spolkový rejstřík, spis. zn. L 7694, Městský soud v Praze ze dne 1.1.2014
Bankovní účet: Fio banka 2700749126/2010

Kontaktní osoby (Contact persons):

Prezident (President):
Ing. Pavel Janoušek
tel. +420 222 742 350
pjanousek(z)volny.cz

Viceprezident (Vice-President):
Ing. Jiří Hacaperka
tel. +420 222 111 202
jiri.hacaperka(z)haricom.cz

Viceprezident (Vice-President):
Ing. Jiří Kliner
tel. +420 602 350 056
kliner15(z)seznam.cz

Sekretariát (Bureau):
Jarmila Viplerová - výkonná ředitelka (Executive Director)
tel. +420 222 111 210
info@catel.cz

Oborové informační místo Elektronické komunikace:
(Information Center for The Branch of Electronic Communications)
Jarmila Viplerová
tel. +420 222 111 210
info@catel.cz